אברבוך
אברבוך
אברבוך
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי: 08-9131900
בית אורצ'רד-אולם תצוגה: 03-5787004
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי: 08-9131900
בית אורצ'רד-אולם תצוגה: 03-5787004
קשרי משקיעים »

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

מרכז הפורמייקה אברבוך בע"מ מתכבדת להודיע בזאת כי ביום ה' 30.07.2020 בשעה 11:00 תתקיים אסיפה מיוחדת של החברה במשרדיה שברח' הר עצמון 25 איזור תעשיה ב', רמלה – לפרטים נוספים לחץ כאן

 

 

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

          ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה כי ביום ה', 30.7.2020 בשעה 11:00, תתקיים במשרדי החברה, ברחוב
הר עצמון 25, איזור תעשיה ב', רמלה, אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של
החברה, כדלקמן:


הנושאים אשר על סדר היום
1. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2019.
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן-קנה לרואה החשבון המבקר של החברה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. אישור מינויו מחדש של מר שלום אברבוך כדירקטור בחברה
4. אישור מינויו מחדש של מר שמחה אברבוך כדירקטור בחברה
5. אישור מינויו מחדש של מר שאול אברבוך כדירקטור בחברה
6. אישור מינויו מחדש של מר איגור בן דוד כדירקטור בחברה
7. אישור המשך העסקתו של מר שלום אברבוך, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל
מיום 1.8.2020, ללא שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיים.
8. אישור המשך העסקתו של מר שמחה אברבוך, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל
מיום 1.8.2020, ללא שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיים.
9. אישור המשך העסקתו של מר שאול אברבוך, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל
מיום 1.8.2020, ללא שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיים.


מועדים חיוניים
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 28.6.2020.
מועד האסיפה הנדחית, ככל שתידרש, הינו 30.7.2020 בשעה 11:30.


הפניה לדוח המיידי
למידע נוסף ראו דוח מיידי של החברה מיום 23.6.2020 (אסמכתא 2020-01-057091).

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

בית אורצ'רד רח' חיים בן עטר 25, ת"א, טל' 03-5787004 | דוא"ל Showroom@averbuch.co.il
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי, רחוב הר עצמון 25, א.ת. ב' רמלה. טל. 08-9131900 פקס. 08-9224973
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי: 08-9131900
בית אורצ'רד-אולם תצוגה: 03-5787004
תפנית: בניית אתרים | 054-4780798 | תפנית reloaded: בניית אתר